VI Premi Areté

VI Premi Areté 2024

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2023-2024 el SISÈ PREMI ARETÉ al millor Treball de Fi de Grau (TFG) a Catalunya dins l’àmbit dels estudis clàssics. L’ànim de la convocatòria és promocionar aquestes disciplines entre els estudiants universitaris que estiguin en condicions d’iniciar-se en la recerca i en la formació de postgrau.

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi els estudiants universitaris que, en el curs 2023-2024, hagin presentat un TFG dins l’àmbit dels estudis clàssics en un centre públic o privat del sistema universitari català.
 1. El treball ha d’haver estat avaluat amb una nota igual o superior a 9,5.
 1. El TFG presentat ha de coincidir amb la versió lliurada i avaluada al centre universitari corresponent.
 1. Lliurament dels treballs
  La presentació del TFG s’haurà de dur a terme amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents a l’adreça estudisclassics@seec.cat:

  1. Document amb les dades identificadores de l’estudiant:
   • Nom i cognoms
   • Domicili (nom del carrer, el nombre, la població i el codi postal)
   • Adreça electrònica
   • Telèfon de contacte
   • Grau cursat
   • Universitat
  2. Document signat pel tutor del TFG on es faci constar el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del TFG, la data de presentació i la qualificació obtinguda.
  3. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals: uid. § 5), sempre en format PDF.
 1. Si es tracta d’un TFG virtual, cal tenir en compte les condicions addicionals següents:
  1. El treball podrà estar allotjat en qualsevol plataforma d’Internet. En aquest cas serà imprescindible facilitar-ne l’enllaç amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
  2. S’haurà de lliurar, en format PDF, una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, els objectius, el procés d’elaboració, els mitjans emprats i la bibliografia.
 1. El termini de recepció dels TFG acabarà a les 14.00 h del dia 31 d’octubre de 2024.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web de la Secció Catalana de la SEEC la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. El premi es podrà declarar desert.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professorat universitari de les diverses especialitats vinculades als estudis clàssics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts propis d’un Treball de Fi de Grau.
 2. Originalitat del tema o del seu tractament.
 3. Metodologia.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, la redacció, l’ortografia i la presentació.
 8. Dificultat intrínseca del treball.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà un sol PREMI ARETÉ de 300 €.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per al mes de gener de 2025.

La data de lliurament del premi s’anunciarà en aquesta mateixa pàgina web, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels treballs presentats.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es lliurarà el premi.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable i independent de la nota que hagi obtingut el TFG al seu centre universitari. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

El treball premiat podrà ser publicat electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic.