XVII Premi Hèracles 2021

XVII Premi Hèracles 2021

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2020-2021 el DISSETÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Lliurament dels premis: 27 de maig de 2021


Hora: 17:30


Acte virtual

Si esteu interessats a assistir-hi, podeu sol·licitar-ne l’enllaç enviant-nos un missatge.

 

TREBALLS REBUTS I ACCEPTATS DINS DEL TERMINI

 1. Oblita hereditas. La influència grecollatina a l’antroponímia.
 2. Pervivència dels mites clàssics (Prometeu, Orfeu i Pigmalió).
 3. La mitologia de la mort.
 4. Referents mitològics a la literatura juvenil.
 5. La vida de la dona en l’Atenes clàssica.
 6. L’Olimp marxa al Japó. Referències mitològiques grecoromanes en el manga i l’anime.
 7. La didàctica en els mites d’Ovidi. Les Metamorfosis d’Ovidi.
 8. Els fenòmens naturals a la mitologia grega.
 9. Helena i la poma daurada: petjades a l’art i la literatura.
 10. La mitologia en les arts plàstiques. Com ha influenciat la mitologia en la història de l’art.
 11. La presència romana a Britània.
 12. Mala femina. La visió de la dona com a font de mal a l’època clàssica.
 13. Les infortunades dones homèriques.
 14. El origen del ser humano. Paralelismos en las civilizaciones antiguas.
 15. Les Heroides d’Ovidi: una lectura de gènere.
 16. Pervivència de la mitologia grega en el cinema.
 17. Les amazones: mite o realitat?
 18. Pervivència de l’oratòria antiga en la comunicació política actual.
 19. La meva Antígona.
 20. Apol·lo i les Muses.
 21. Una llengua que domina el món.
 22. Tots podem ser herois.
 23. ΝOΣΤΟΙ. El legendario regreso de la guerra de Troya. Orígenes y trascendencia.
 24. El laberint dels mites. Estudi de la mitologia de Percy Jackson: la batalla del laberint.
 25. Narcís es fa influencer.
 26. Els trastorns de la personalitat i Les metamorfosis d’Ovidi.
 27. Estne lingua Latina mortua an uiua? Per un ensenyament actiu de la llengua llatina.
 28. Llenguatge i pensament, grec antic i actualitat.

Barcelona, 30 de març de 2021

La Comissió avaluadora

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2020-2021, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dues menes:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines (inclosos aparat iconogràfic, bibliografia i annexos).
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). En aquest cas seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
 1. Lliurament dels treballs
  El lliurament de tots els treballs –tant si són de la modalitat a) com de la modalitat b)– es farà amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents, sempre en format PDF, a l’adreça estudisclassics@seec.cat.

  1. Document amb les dades identificadores tant de l’estudiant com del tutor del treball:
   • Dades de l’estudiant autor del treball:
    • Nom i cognoms
    • Domicili (nom del carrer, número, població i codi postal)
    • Adreça electrònica
    • Telèfon de contacte
   • Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte del professor tutor del treball.
   • Nom del centre d’ensenyament públic o privat, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
  2. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals).
  3. Certificat del centre, amb la signatura del Director i segell, on consti el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 26 de març de 2021.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professors d’universitat de les especialitats de Filologia Llatina i/o Grega i per professorat d’Ensenyament Secundari de Llatí i/o Grec.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de maig de 2021.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic, i es faran les gestions oportunes, en la mateixa direcció, davant del Departament d’Enseyament.