XX Premi Hèracles 2024

XX Premi Hèracles 2024

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2023-2024 el VINTÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

Treballs rebuts i admesos dins del termini

 1. La bellesa com a pecat. Estudi comparatiu dels mites grecs i de l’evolució de la bellesa.
 2. Vbi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere? La mort de les llengües clàssiques en els plans educatius europeus.
 3. Tradició clàssica als Estats Units.
 4. Mitologia grega al cinema: Hèracles.
 5. Non omnis moriar. Una versió lliure de les Metamorfosis d’Ovidi.
 6. Les matemàtiques en els diàlegs de Plató.
 7. El viatge de Percy Jackson.
 8. Sàfiques. Homosexualitat femenina en l’antiguitat clàssica.
 9. Mitologies antigues: egípcia, grega i nòrdica. Anàlisi comparativa de les creences i relats de tres grans civilitzacions antigues.
 10. Constel·lacions i mites antics.
 11. La qüestió d’Ulisses. Anàlisi de les reimaginacions del personatge i el seu simbolisme.
 12. Les referències clàssiques en el món de Harry Potter.
 13. Literatura lèsbica a la Grècia Antiga.
 14. Les dones a l’antiga Grècia. Visions de la dona en els referents clàssics de manifestacions culturals d’Occident.
 15. Mitologia al cel.
 16. Mitologia a Occident i a Orient: un estudi comparatiu. Estudi comparatiu entre els elements principals de la mitologia grecollatina i la mitologia japonesa.
 17. Referents femenins a la cultura clàssica.
 18. Veu i silenci: l’excepcionalitat de Safo de Lesbos.
 19. L’amor grec i el seu llegat.
 20. L’arqueologia subaquàtica de l’antiga Roma.
 21. Once Upon a Mythological Compendium: A Sneak Peek into Ancient Cultures.
 22. La llei és sempre justa? Antígona: debat entre “legal” i “legítim”.
 23. De la خرافة al μύθος (De la llegenda al mite). Comparativa de la mitologia grega i les llegendes del Marroc.
 24. Un exemple de paradigma social: el paper de la dona a l’antiga Roma.
 25. Comparació dels textos cosmogònics i antropogònics grecoromans i bíblics.

 

Treballs exclosos (punt incomplert de les bases)

 1. Déu i déus en la creació del món. La figura de Déu en la Bíblia cristiana vs la figura dels déus en la mitologia grega (5.1).
 2. El poder de la Paciència i la Passió: Penèlope i Helena. Les dues cares de l’arquetip femení (6.3).

 

Barcelona, 4 d’abril de 2024

La Comissió avaluadora

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2023-2024, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dues menes:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines (inclosos aparat iconogràfic, bibliografia i annexos).
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). En aquest cas seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permisos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 20 pàgines (DIN A4), que ha d’incloure una síntesi del contingut del treball, objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
 1. Lliurament dels treballs
  El lliurament de tots els treballs –tant si són de la modalitat a) com de la modalitat b)– es farà amb el sistema d’enviament de fitxers WeTransfer (wetransfer.com), a través del qual caldrà adjuntar els documents següents, sempre en format PDF, a l’adreça estudisclassics@seec.cat.

  1. Document amb les dades identificadores tant de l’estudiant com del tutor del treball:
   • Dades de l’estudiant autor del treball:
    • Nom i cognoms
    • Domicili (nom del carrer, número, població i codi postal)
    • Adreça electrònica
    • Telèfon de contacte
   • Nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon de contacte del professor tutor del treball.
   • Nom del centre d’ensenyament públic o privat, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica.
  2. El treball (o la memòria de síntesi, en el cas dels treballs virtuals).
  3. Certificat del centre, amb la signatura del Director i segell, on consti el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 22 de març de 2024.
 1. En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisòria dels treballs admesos i exclosos.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

JURAT

El jurat estarà format per professors d’universitat de les especialitats de Filologia Llatina i/o Grega i per professorat d’Ensenyament Secundari de Llatí i/o Grec.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona quinzena de maig de 2024.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes s’anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic, i es faran les gestions oportunes, en la mateixa direcció, davant del Departament d’Enseyament.