XIV Premi Hèracles 2018

XIV Premi Hèracles 2018

La Secció Catalana de la SEEC convoca per al curs 2017-2018 el CATORZÈ PREMI HÈRACLES al millor Treball de Recerca de Batxillerat a Catalunya o Monografia del Batxillerat Internacional (BI) dins l’àmbit de les llengües i cultures grega i llatina.

TREBALLS PRESENTATS DINS DEL TERMINI

1. ¿En qué medida el mundo urbano de la Palma romana (…) se ajusta al modelo (…) planteado por Vitrubio?

2. ¿En qué medida cambió la actitud (…) de las mujeres romanas sobre el adulterio (…)?

3. Creació d’una llengua

4. Sed mihi nulla puella placet (…)

5. Who said Latin is dead

6. Sàvies o magues

7. Les guerres del Peloponès

8. La dona a la tragèdia grega

9. La colonització romana del Baix Llobregat

BASES GENERALS

 1. Podran participar-hi tots els alumnes de Batxillerat que, en el curs 2017-2018, hagin presentat un Treball de Recerca o Monografia del Batxillerat Internacional (BI), sempre que hagi estat avaluat positivament al seu centre d’ensenyament públic o privat, és a dir, en un Institut d’Ensenyament Secundari o en un Centre d’Educació Secundària i Batxillerat.
 1. Els treballs presentats hauran de ser originals.
 1. La llengua de redacció serà preferentment la catalana.
 1. Els treballs hauran de respondre als continguts curriculars de les matèries de Batxillerat Llatí i Grec.
 1. Podran presentar-se treballs de dos tipus:
  1. En format DIN A-4 (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts), interlineat 1,5.
   Extensió màxima: 100 pàgines, (inclosos aparell iconogràfic, bibliografia i annexos).
   Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
  2. Virtuals. Els treballs de recerca podran estar allotjats en qualsevol plataforma (Moodle, EduCat, etc.). Seran requisits imprescindibles:
   • L’enllaç a internet amb els permissos d’accés i consulta corresponents.
   • Presentació, en format PDF, d’una memòria d’una extensió màxima de 30 pàgines (DIN A4), de les quals 15, com a mínim, es dedicaran a la síntesi del contingut del treball; la resta, als objectius, procés d’elaboració, mitjans emprats i bibliografia (fonts recomanades Palatino Linotype, Arial, Times New Roman, de 12 punts i interlineat 1,5).
   • Forma de lliurament de la memòria: CD / DVD, on constarà el títol del treball a la cara exterior.
 1. El CD / DVD es presentarà en sobre o paquet tancat on constará:
  • “Premi HÈRACLES al Millor Treball de Recerca de Batxillerat curs 2017-2018”
  • El títol del treball.
  • Adreçat a:
   Secció Catalana de la SEEC
   Departament de Filologia Llatina 
   Universitat de Barcelona
   Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
   Barcelona 08007
  • Dins del sobre o  paquet, s’adjuntarà la documentació següent:
   1. Un exemplar en format electrònic (CD / DVD): a l’exterior del disc, hi haurà solament el títol del treball.
   2. Un sobre tancat on constarà, a l’exterior, el títol del treball, i, a l’interior, les dades de l’estudiant que s’hi presenta:
    • Nom i cognoms.
    • Domicili (Nom del carrer, el número, la població i el codi postal).
    • Adreça electrònica.
    • Telèfon de contacte.
    • Nom, cognoms sencers i adreça electrònica del tutor/-a del Treball.
    • El nom del centre d’ensenyament públic o privat, l’adreça, un telèfon de contacte i l’adreça electrònica.
    • Certificat del Centre, amb la signatura del Director i segell, on consti  el nom i els cognoms de l’estudiant, el títol del treball, la data de presentació del treball i la qualificació obtinguda.
 1. El termini de recepció de treballs serà el 6 d’abril de 2018.
 1. Els premis es podran declarar deserts.

NOTA IMPORTANT

1)   L’incompliment de qualsevol de les bases suposarà la no acceptació del treball.

2)   En el decurs dels quinze dies següents es farà pública a la pàgina web la llista provisional dels treballs admesos i exclosos.

Si en qualsevol fase de la convocatòria es detecta l’incompliment de les bases, el treball presentat serà exclòs.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS TREBALLS

 1. Adequació als objectius i continguts de les matèries Llatí i/o Grec del Batxillerat.
 2. Originalitat en el tractament.
 3. Metodologia de la recerca.
 4. Rigor i precisió dels continguts.
 5. Claredat i coherència en el desenvolupament del tema tractat.
 6. Capacitat analítica i de síntesi.
 7. Correcció en l’expressió, redacció, ortografia i presentació.
 8. Dificultat del projecte de recerca.

PREMIS

La Secció Catalana de la SEEC atorgarà els premis següents:

Primer Premi:      200 €

Segon  Premi:      150 €

Tercer Premi:         75 €

Diploma de participació per a tots els treballs presentats.

RESOLUCIÓ, PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS I PUBLICITAT DELS PREMIS

La resolució del concurs és prevista per a la segona setmana de maig de 2018.

La resolució del Jurat serà inapel·lable. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Tots els participants seran convidats a l’acte en què es farà pública la resolució del jurat i en què es lliuraran els premis als guanyadors.

La data de lliurament dels premis i diplomes anunciarà a la pàgina web de la SEEC de Catalunya, on, posteriorment, es publicarà també la llista dels premiats i dels treballs presentats.

DEVOLUCIÓ I DRETS SOBRE ELS TREBALLS

Els CD / DVD no premiats hauran de ser recollits en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis. En cas contrari, es destruiran quinze dies després de la publicació dels resultats al web.

Els treballs premiats, i aquells altres que el jurat consideri d’interès científic o pedagògic, podran ser publicats electrònicament a la pàgina web de la SEEC, en un epígraf específic. S’intentarà, a més, la màxima difusió a Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya dels esmentats treballs, en format electrònic i es faran les gestions oportunes, en el mateix sentit, davant del Departament d’Enseyament.